REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ROYAL HERBS

 

§ 1.  INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.royalherbs.pl  jest firma Royal Herbs Małgorzata Spychała, ul. Ostrowska 6A, 63-440 Ligota, Polska, NIP: 6080091372, REGON: 524005776, numer konta bankowego PKO BP: 86 1020 2267 0000 4102 0211 3413. 

2. Adres korespondencyjny oraz adres do wysyłania zwrotów i reklamacji: Royal Herbs Małgorzata Spychała, ul. Ostrowska 6A, 63-440 Ligota, Polska.

3. Adres e-mail do kontaktu: sklep@royalherbs.pl.

4. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, w szczególności reguluje składanie przez Klientów zamówień na Towary, sposób doręczania tych Towarów, formę uiszczania płatności, uprawnienia Klienta.

6. Sklep świadczy usługi w zakresie sprzedaży Towarów, na które można składać zamówienia za pośrednictwem Internetu poprzez witrynę www.royalherbs.pl.

7. Wszystkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego prosimy kierować na adres e-mail: sklep@royalherbs.pl. 

 

§ 2.  DEFINICJE

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.royalherbs.pl, sprzedający Towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu, sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę.

Sprzedawca – Royal Herbs Małgorzata Spychała, ul. Ostrowska 6A, 63-440 Ligota, Polska, NIP: 6080091372, REGON: 524005776.

Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Towar – produkt (rzecz ruchoma) znajdujący się w ofercie Sklepu, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z Magazynu za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta.

Konto – konto (usługa elektroniczna) Klienta Sklepu oznaczone unikalną nazwą (loginem) i hasłem, będące zbiorem informacji o Kliencie i jego działaniach w ramach Sklepu.

Rejestracja – procedura założenia Konta Klienta, obejmująca w szczególności podanie danych kontaktowych Klienta, dokonywana przez wypełnienie Formularza Rejestracji.

Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

 

§ 3.  USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto i Formularz Zamówienia.

1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji i (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: nazwa kontaktu (Pan/Pani), imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

1.2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@royalherbs.pl lub pisemnie na adres: ul. Ostrowska 6A, 63-440 Ligota, Polska.

1.3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do Koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnienie Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania, wskazującego na obowiązek zapłaty ceny.

1.4. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar i jego liczba, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.

1.5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

2. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została wskazana poniżej) Klient może składać m.in.: pisemnie lub mailowo na adres Sprzedawcy.

5. W szybkim rozpatrzeniu reklamacji pomoże podanie: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

6. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§ 4.  WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.royalherbs.pl. Klient po zarejestrowaniu się lub zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru produktu i płatności za zamówienie.

2. Składając i potwierdzając zamówienie, Klient zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

3. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba: ul. Ostrowska 6A, 63-440 Ligota, Polska. W przypadku umów zawieranych z konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce, do którego Sklep obowiązany jest przesłać zamówienie.

4. W zamówieniu (Koszyku), Klient określa:

4.1. zamawiany towar;

4.2. adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz dane (w tym adres), na jakie ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy;

4.3. sposób dostawy towaru;

4.4. sposób płatności.

5. Na etapie składania Zamówienia Klient ma możliwość wpisania kodu otrzymanego od Sklepu Internetowego uprawniającego do rabatu.

6. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. W tym czasie towar jest pakowany i przekazywany kurierowi do dostarczenia pod wskazany przez Klienta adres. W przypadku wskazania przez Klienta odbioru osobistego w Formularzu Zamówienia, Klient musi skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@royalherbs.pl w celu ustalenia odpowiedniej daty i godziny odbioru zamówionego Towaru.

7. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

8. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko jeśli zamawiany Towar jest dostępny. Jeśli w Magazynie zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z realizacji zamówienia w części, której nie można zrealizować. Sklep na życzenie Klienta może przedłużyć czas realizacji zamówienia.

9. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi należność za towar w taki sam sposób w jaki nastąpiła płatność.

 

§ 5.  CENY TOWARÓW

1. Sklep zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.royalherbs.pl i oferuje Towary.

2. Ceny w Sklepie zamieszczone przy oferowanym produkcie:

2.1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

2.2. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta przy użyciu przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania, wskazującego na obowiązek zapłaty ceny.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie Sklepu Internetowego, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy i formy płatności.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

6. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Sklep nie odpowiada za omyłkowe połączenie dwóch lub więcej promocji w wyniku błędu systemu informatycznego i jest uprawniony do anulowania takiego zamówienia.

 

§ 6.  MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1. Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@royalherbs.pl pod warunkiem, że stan realizacji zamówienia na to pozwala, w szczególności gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane na wskazany przez Klienta adres dostawy.

2. Zmiany mogą dotyczyć:

2.1. rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części;

2.2. adresu dostawy,

2.3. sposobu dostawy,

2.4. danych do faktury.

3. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na rachunek bankowy Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada rachunku bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres.

4. Prawo rezygnacji z zamówienia nie przysługuje w odniesieniu do zamówień obejmujących przedmioty wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, jeśli proces realizacji zamówienia został rozpoczęty.

 

§ 7.   FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zapłaty za towar można dokonać:

1.1. przelewem na rachunek bankowy Sklepu Internetowego PKO BP. 86 1020 2267 0000 4102 0211 3413. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.

2. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego.

3. Kody rabatowe są ważne przez okres ważności w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji wskazuje inaczej.

4. W przypadku wybranych produktów lub kategorii produktowych (a w szczególności Towarów o dużej objętości) Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

5. Jednorazowe zamówienie może zawierać maksymalnie 9 kg Towaru. W przypadku chęci zamówienia większej ilości Towaru należy skontaktować się ze Sklepem drogą elektroniczną na adres sklep@royalherbs.pl.

6. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

§ 8.  DOSTAWA

1. Dostawa Towaru jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

2. Zamówienie jest dostarczane do Klienta za pośrednictwem kuriera. Istnieje możliwość odbioru Zamówienia osobiście w Ligocie po wcześniejszym umówieniu odbioru za pomocą wiadomości e-mail.

3. Klient ma możliwość wyboru sposobu dostarczenia Zamówienia.

4. Sklep realizuje zamówienia poza teren Polski.

 

§ 9.  REKLAMACJA

1. W przypadku reklamacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem pod adresem ul. Ostrowska 6A, 63-440 Ligota, Polska bądź za pośrednictwem drogi mailowej poprzez adres sklep@royalherbs.pl.

2. W przypadku reklamowania przez Klienta Towaru, należy wypełnić formularz reklamacyjny i przesłać go na adres siedziby Sklepu bądź mailem na adres sklep@royalherbs.pl.

3. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

4. Sklep w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. 

 

§ 10.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późniejszymi zmianami), Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia przedmiotu zamówienia w posiadanie lub od dnia, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie przedmiotu zamówienia, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.

2. Możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy uzależniona jest od złożenia przez Klienta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w § 10 ust. 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać informacje pozwalające na określenie umowy, którego dotyczy. Oświadczenie należy wysłać pocztą na adres Royal Herbs, ul. Ostrowska 6A, 63-440 Ligota, Polska lub drogą mailową na adres: sklep@royalherbs.pl. Sklep zobowiązany jest drogą mailową przesłać Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Sklep zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, kwota ta będzie pomniejszona o  koszty dostarczenia towaru do Klienta. Jednocześnie Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

6. Klient ma obowiązek zwrócić towar w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar należy doręczyć na adres ul. Ostrowska 6A, 63-440 Ligota, Polska.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi dokumentami, nośnikami oraz instrukcjami, które otrzymał oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu zamówienia.

9. Sklep przyjmie zwrot, gdy towar zostanie doręczony przez Klienta na adres podany w § 10 ust. 6. Sklep nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.

10. Wszelkie zwroty ceny uiszczonej za zwracany towar następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do zamówień obejmujących przedmioty wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

12. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, nie mają zastosowania postanowienia § 10 Regulaminu.

 

§ 11. PROMOCJE

1. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których liczba jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

 

§ 12. DANE OSOBOWE

1. Regulacje odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały szczegółowo opisane w Polityce prywatności.§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych możliwości przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Sklep dokłada należytej staranności, aby zdjęcia towarów i ich opis jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

4. Ceny podane w Sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz, w przypadku konsumentów, przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 874 i następne).

6. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117) lub Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. nr 153 z 2003 r. poz. 1503 z późn. zm).

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 października 2017r.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu mailem oraz poprzez publikację regulaminu na stronie Sklepu i mają zastosowanie jeśli Klient nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku Umowy Sprzedaży zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw Klientów nabytych przed zmianą Regulaminu.

9. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia Regulaminu bądź zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących w dacie złożenia zamówienia.