POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY I SKLEPU INTERNETOWEGO ROYALHERBS.PL

I. Informacje ogólne
1. Niniejsza Polityka prywatności została przez nas przygotowana w celu poinformowania Państwa o zasadach przetwarzania i bezpieczeństwa przekazanych przez Państwa danych osobowych oraz treści (w tym plików „cookies”) w związku z korzystaniem z naszego Sklepu i Witryny.

2. Działając jako Royal Herbs Małgorzta Spychała, ul. Ostrowska 6A, 63-440 Ligota, Polska, NIP: 9111865162 jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych w związku z korzystaniem z usług Sklepu internetowego i witryny. Kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem poczty mailowej: sklep@royalherbs.pl.

II. Przetwarzanie danych osobowych
1. Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych. Stosujemy się również do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.; „RODO”).

2. Dane osobowe zbieramy:

a) w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w odpowiedzi na zapytanie/zapytania o ofertę wysłane np. za pomocą formularza kontaktowego/drogi elektronicznej. Dane te są niezbędne do podjęcia kroków przed zawarciem umowy, w tym m.in. przygotowania oferty. Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również inne dane niż wymagane, uznajemy, że wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również tych danych — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. Państwa zgoda.

b) w celu przesyłania Państwu treści marketingowych (newslettera) drogą pocztową, telefoniczną, elektroniczną, sms/mms, w zależności od tego, na jaką formę komunikacji wyrazili Państwo zgodę. Dane te, przetwarzamy na podstawie Państwa zgody do czasu jej wycofania, nie dłużej jednak niż do czasu zrealizowania celu przetwarzania.

c) w celu realizacji zamówienia dot. produktów (usług) dostępnych w ofercie Sklepu – w celu i przez czas niezbędny do realizacji i rozliczenia umowy (zamówionych produktów /usług),

d) w celu i przez czas niezbędny do realizacji obowiązków prawnych na Nas nałożonych,

e) w celu i przez czas niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,

f) w celu zapewniania Państwu korzystania z opcji Platformy oraz zapewnienia usług doradczych w związku z jej wykorzystaniem.

3. Zbieramy od Państwa wyłącznie takie dane, dzięki którym możliwa będzie realizacja celu przetwarzania. Prosimy m.in. o takie dane jak:

1) imię i nazwisko;

2) adres poczty elektronicznej;

3) numer telefonu kontaktowego;

4) adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);

5) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest to  inny adres niż adres dostawy);

6) w przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Uprzedzamy jednak, że jest ono konieczne dla skorzystania z określonych, dostępnych dla Państwa opcji, złożenia zamówienia czy korzystania ze Sklepu/Witryny, otrzymywania informacji marketingowych/newslettera, a brak podania tych danych uniemożliwi skorzystanie z tych funkcjonalności.

4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z wymienionych żądań mogą Państwo zgłosić w formie pisemnej na adres naszej siedziby oraz drogą elektroniczną na podany adres e-mail: sklep@royalherbs.pl. Zastrzegamy możliwość odmowy realizacji zgłoszonego żądania w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych prawem.

5. Państwa dane osobowe przetwarzamy w sposób poufny, chroniąc je przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione. Wszelkie zebrane przez nas dane przetwarzamy przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, który określiliśmy w pkt. 2

6. Informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom w drodze zawartej zgodnie z przepisami RODO umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z zapewnieniem realizacji celów przetwarzania. Do podmiotów tych należą w szczególności: przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Sprzedawcy, podmioty oferujące usługi rozliczeniowe, w tym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

7. Poza podmiotami określonymi w pkt. 6 Państwa dane mogą zostać ujawnione wyłącznie osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Nie ujawniamy żadnych danych, jeśli nie jest to niezbędne dla realizacji prawnie określonych celów.

8. Informujemy również o przysługującym Państwu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania z nami w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i nieporozumień.

9. Nie będziemy przetwarzali Państwa danych osobowych w sposób automatyczny, jak również nie będą one przez nas profilowane.

III. Bezpieczeństwo danych
1. Przy przetwarzaniu przez Państwa danych osobowych oraz innych treści poprzez nasze doświadczenie, wiedzę fachową oraz infrastrukturę techniczną zapewniamy gwarancję bezpieczeństwa przetwarzanych danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym art. 32 RODO.

2. Dostęp do Sklepu zabezpieczony jest loginem i hasłem, które są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL. Szyfrowanie zapewnia poufność Państwa danych osobowych w trakcie ich przesyłania za pośrednictwem łączy internetowych.

3. Serwery zapewniające funkcjonowanie Witryny i Sklepu chronione są systemami antywirusowymi.

4. Nad stosowaniem środków technicznych zabezpieczających Państwa dane czuwa powołany przez nas Administrator Systemu Informatycznego.

IV. Pliki „cookies” – informacje ogólne
1. Informujemy Państwa o wykorzystywaniu przez nas plików „cookies” (tzw. „ciasteczek”), które mogą być przechowywane na Państwa komputerze, tablecie, smartfonie i innym urządzeniu końcowym oraz odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

2. Wykorzystywanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie prawidłowego wyświetlania Państwu treści Witryny/Sklepu, optymalizację korzystania, utrzymanie sesji po zalogowaniu do Sklepu, jak również jest niezbędne dla celów statystycznych i prowadzenia działań remarketingowych.

3. Pliki „cookies” mogą być wykorzystywane również przez podmioty współpracujące z nami w zakresie reklamy i marketingu.

4. Pliki „cookies” nie są połączone z Państwa danymi osobowymi, dzięki którym możliwa by była Państwa identyfikacja.

5. Informacja o wykorzystywaniu plików „cookies” pojawia się przy uruchomieniu Witryny/Sklepu na dole strony. Korzystając z Witryny/Sklepu, wyrażają Państwo zgodę na ich stosowanie.

6. Informujemy Państwa o możliwości skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby niemożliwe było przechowywanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu. Informujemy przy tym, że decydując się na taki krok dopuszczają Państwo możliwość wyświetlania się Witryny/Sklepu w sposób nieprawidłowy, za co nie ponosimy odpowiedzialności.

7. Pliki „cookies” mogą być przez Państwa usunięte z Państwa urządzenia w każdym czasie przy zastosowaniu odpowiednich opcji przeglądarki lub narzędzi programowych.

V. Inne stosowane technologie
1. Informujemy Państwa o stosowaniu przez nas technologii śledzących działania, które są przez Państwa podejmowane w ramach korzystania z Serwisu. Technologie te są stosowane w celach statystycznych oraz prowadzenia działań remarketingowych.

2. W szczególności stosujemy:

a) kod śledzenia Google Analytics;

b) narzędzia do oceny efektywności kampanii reklamowych portali społecznościowych i serwisów internetowych (Facebook Ads, Linkedin, itp.).

3. Korzystanie z opisanych technologii nie jest związane z Państwa danymi osobowymi, które są lub mogą być przez nas przetwarzane. Wszelkie dane zebrane w ramach wykorzystania tych technologii są anonimowe, a korzystając z Serwisu mają Państwo świadomość ich przekazywania.

VI. Logi serwera
1. Podobnie jak większość administratorów stron internetowych zbieramy określone dane w ramach logów serwera, na którym funkcjonuje Serwis. Oznacza to, że korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem do serwera informacji, które są zapisywane w logach tego serwera. Informacje te obejmują m.in.: adres IP, który wykorzystuje Państwa urządzenie, datę i czas serwera, nazwa przeglądarki internetowej oraz nazwa systemu operacyjnego urządzenia, z którego Państwo korzystają.

2. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze, na którym funkcjonuje Serwis, w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwera, oraz statystycznych.

3. Logi stanowią jedynie informacje o charakterze pomocniczym dla administrowania Serwisem. Nie są one ujawniane żadnym osobom ani podmiotom, z wyjątkiem osób upoważnionych do administrowania serwerem.

4. Dane zawarte w logach serwera nie są powiązane z Państwa danymi osobowymi, które są lub mogą być przez nas przetwarzane, jak również nie są przez nas zbierane ani wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji.

VII. Zmiany Polityki prywatności
W związku z rozwojem technologii, planowaniem lub realizacją zmian w funkcjonalności naszej Witryny/Sklepu, jak również zmieniającymi się przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych oraz e-privacy, zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na stronie internetowej naszego Witryny/Sklepu.